Pengertian Rukun Islam Rukun menurut ulama Hanafi ialah sesuatu yang kewujudan sesuatu yang lain adalah terhenti di atas kewujudannya, sedangkan ia menjadi sebahagian dari hakikat sesuatu itu. Jadi dapat dimengerti […]

Iman menurut bahasa adalah kepercayaan, sedangkan menurut istilah iman merupakan mempercayai / meyakini dengan hati, mengucap dengan lidah lalu mengamalkannya dengan perbuatan. rukun artinya adalah landasan/dasar. BerartiĀ  ada 6 landasan/dasar […]